Konkurs im. H.Wereszyckiego i W.Felczaka

Informacje o nagrodzie

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego ustanowiona została w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ta jedyna w Krakowie nagroda historyczna przyznawana jest corocznie w uznaniu wybitnych osiągnięć jednemu z grona polskich oraz zagranicznych autorów zajmujących się dziejami Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności.

 

Regulamin Konkursu

 

 

Patroni Nagrody to wybitni znawcy i badacze tego regionu.

 

Wif 20111.jpg

 

Prof. Henryk Wereszycki był wybitnym znawcą dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX wieku i monarchii habsburskiej, oraz autorem wielu dzieł fundamentalnych dla polskiej historiografii.

Prof. Wacław Felczak zajmował się zaś badaniami historii Węgier, Europy Środkowej i Słowiańszczyzny południowej w XIX i XX wieku. Jego dorobek naukowy uznawano i ceniono tak w kraju, jak za granicą.Odbywający się corocznie pod patronatem tych znakomitych badaczy Konkurs obejmuje publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej od XVIII do XX wieku, które ukazały się w ostatnich 3 latach. Nagroda naprzemiennie w kolejnych edycjach przyznawana jest historykom polskim i zagranicznym.

 

Prawo rekomendacji do Nagrody mają wyższe uczelnie, instytucje naukowe oraz wydawnictwa. Wyboru laureata dokonuje Kapituła Nagrody, po rozpatrzeniu prac nadesłanych na konkurs. Decyzję podejmuje w dwóch tajnych głosowaniach: w pierwszym przyznaje nominacje 10 najlepszym pracom wybranym przez Kapitułę spośród nadesłanych książek, w drugim spośród nominowanych wyłoniony zostaje laureat Nagrody Głównej.


Fundatorem Nagrody, która wynosi 10 tys. PLN (ok. 2,5 tys. Euro) jest Wydawnictwo Literackie.

Od 2002 r. przyznawana jest także Nagroda Honorowa za szczególne zasługi na polu naukowym i popularyzatorskim.

Tradycyjnie uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się 13 grudnia, w rocznicę urodzin Henryka Wereszyckiego, z udziałem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekretarza Generalnego Polskiej Akademii Umiejętności, konsulów krajów Europy Środkowej oraz przedstawicieli prasy, radia i telewizji.

Zgłoszenia wraz z egzemplarzem rekomendowanej książki do konkursu można nadsyłać do  30 października na adres:
prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz 
Zakład Historii Powszechnej Nowoczesnej
Instytut Historii UJ
ul. Gołębia 13
31-007 Kraków

Skład Kapituły Nagrody im. W. Felczaka i H. Wereszyckiego:

 1. Prof. dr hab. Michał Pułaski (przewodniczący)
 2. Prof. dr hab. Andrzej Kazimierz Banach
 3. Prof. dr hab. Jerzy Borejsza
 4. Prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz
 5. Prof. dr hab. Andrzej  Chwalba
 6. Prof. dr hab. Andrzej Essen
 7. Prof dr hab. Włodzimierz Mędrzecki 
 8. Prof. dr hab. Maciej Koźmiński
 9. Dr Elżbieta Orman
 10. Dr hab. Stanisław Pijaj
 11. Dr hab. Sławomir Sprawski
 12. Prof. dr hab. Stanisław Sroka
 13. Prof. dr hab. Jan Święch
 14. Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

 

Edycja I 2001

Nagroda Główna
  István Kovács za książkę "Byliśmy z Wami do końca". Polacy w węgierskiej Wiośnie Ludów 1848-1849

Edycja II 2002

Nominowani:
  Jan Jacek Bruski: Petlurowcy: Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodĽstwie (1919-1924)
  Antoni Cetnarowicz: Odrodzenie narodowe w Dalmacji
  Dariusz Jeziorny: Londyn a spuścizna po monarchii Habsburgów. Sprawa Austrii
w koncepcjach i praktyce dyplomatycznej Wielkiej Brytanii (1918-1919)
  Antoni Kroh: O Szwejku i o nas
  Włodzimierz Mędrzecki: Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku
  Jolanta Żyndul: Państwo w państwie. Autonomia narodowo-kulturalna w Europie Środkowowschodniej w XX wieku

Nagroda Główna
  Włodzimierz Mędrzecki, za książkę Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku

Nagroda Honorowa
  Jerzy Kłoczowski

Edycja III 2003

Nominowani:
  Alberto Basiani: Un conflicto balcanico. La contesta fra Bulgaria e Romania in Dobrugia de Sud. 1918-1940
  Jerzy Lukowski, Hubert Zawadzki: A Concise History of Poland
  Gheorge Platon: Geneza revoluţiei române de la 1848
  Marius Oprea: Banalitatea răului. O istorie a Securităţii în document 1949-1989
  Iskra Baewa: Bălgaria i Iztoczna Ewropa
  Nikąa Stančić: Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću
  Damir Agičić: Hrvatsko-čeąki odnosi na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće
  L"uboír Lipták: Changes of Changes. Society and Politics in Slovakia in the 20th Century
  Cristian Vasile: Íntre Vatican şi Kremlin. Biserica Greco-Catolică în tempul regimului comunist
  Jan Němeček, Od spojenesví k roztrľce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939-1945

Nagroda Główna
  Jan Němeček za książkę Od spojenectví k roztrľce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939-1945

Nagroda Honorowa
  Alberto Basciani

Edycja IV 2004

Nominowani:

  Michał Baczkowski: Pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868-1914
  Stanisław Ciesielski: Rosja - Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu
  Joanna Janus: Polska i Czechosłowacja wobec planu Marshalla
  Antoni Kamiński, Bartłomiej Kamiński, Korupcja rządów. Państwa postkomunistyczne wobec globalizacji
  Marek Kornat: Bolszewizm - totalitaryzm - rewolucja - Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918-1939)
  Jarosław Moklak: W walce o tożsamość Ukraińców. Zagadnienie języka wykładowego w szkołach ludowych i średnich w pracach galicyjskiego Sejmu Krajowego 1866-1982
  Od rywalizacji do współpracy. Relacje polsko-czeskie w badaniach młodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej, pod red. Dariusza Dąbrowskiego
  Stanisław Pijaj: Między polskim patriotyzmem a habsburskim lojalizmem. Polacy wobec przemian ustrojowych monarchii habsburskiej (1866-1871), Historia Iagellonica: Kraków 2004. Zgłoszona przez prof. Michała Pułaskiego
  Andrzej Szczerski, Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900
  Małgorzata Willaume, Rumunia

Nagroda Główna
  Stanisław Pijaj za książkę Między polskim patriotyzmem a habsburskim lojalizmem. Polacy wobec przemian ustrojowych monarchii habsburskiej (1866-1871)

Nagroda Honorowa
  Andrzej Szczerski

Edycja V 2005 

Nagroda Główna
 

Vasilij Melik za książkę Slovenci 1848-1918

Nagroda Honorowa:

"Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu, red. naukowa Ryszard Gładkiewicz i Martin Homza przy współudziale Michała Pułaskiego i Michala Slivki

Edycja VI 2006

Nominowani:
 

Karol Jonca, Dekrety prezydenta Edvarda Beneša : Niemcy w czechosłowackiej doktrynie politycznej i prawnej z lat 1920-1945, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław 2005.

  Piotr Podemski, Wyprawa na Fiume 1919-1920, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2005
  Tadeusz Kopyś, Oszkar Jaszi. Z dziejów idei federalizmu w Europie Środkowej w latach 1900-1920, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2006 
w koncepcjach i praktyce dyplomatycznej Wielkiej Brytanii (1918-1919)
  Michał J. Zacharias, Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943-1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN: Warszawa 2004
  Elżbieta Znamierowska-Rakk, Federacja Słowian południowych w polityce Bułgarii po II wojnie światowej. Korzenie - próby realizacji - upadek, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN: Warszawa 2005
 

Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość, red. i oprac. Radosław Zenderowski, Ossolineum: Wrocław 2004.

Skąd przychodzi Antychryst? Kontakty i konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowej. Fakty – interpretacje – refleksje, red. Tomasz Falęcki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej: Kraków 2004


Nagroda Główna
 

Michał J. Zacharias za książkę Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943-1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład


Nagroda Honorowa
  Elżbieta Znamierowska-Rakk 

Edycja VII 2007

Nominowani:
  Basciani Alberto, La difficile unione. La Bessarabia e la Grande Romania 1918-1940, Roma: Arcane 2005
  Doklestić Ljubiša, Stjepan Verković. Život i djelo (1821-1894), Zagreb: Srednja Europa, 2007
  Felcman Ondřej, Semotanová Eva, Kladsko. Proměny středoevropského regionu. Historický atlas, Praha: Univerzita Hradec Králové, Historický Ústav AV ČR Praha 2005
  Křen Jan, Dv? století střední Evropy, Praha: Argo, 2005
  Maliŕ Jiŕí, Marek Pavel (et al.), Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a československu 1861-2004, 1. Díl: 1861-1938, Brno: Nakladatelství Dopln?k, 2005
  Marušič Branko, Pregled politične zgodovine Slovencev na Goriškem 1848-1899, Nova Gorica, 2005
  Trogrlić Stipan, Katolička crkva u Istri. Nacionalno-političke i idejne podjele (1880-1914), Pula: C.A.S.H., 2006
  Županič Jan, Nová Šlechta Rakouského Císařství, Praha: Agentura Pankrác, 2006
 
 

Nagroda Główna
  Jan Křen za książkę Dv? století střední Evropy

Nagroda Honorowa
  Ondřej Felcman i Eva Semotanová

Edycja VIII 2008

Nominowani:

  Burakowski Adam, Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae Ceausescu 1965-1989, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Trio, 2008
  Giedroyc Jerzy , Miłosz Czesław, Listy 1952-1963,  opracowanie i wstęp Marek Kornat, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 2008
  Górny Maciej, Przede wszystkim ma być naród. Marksistowskie historiografie w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2007
  Koko Eugeniusz, Franciszek Rawita-Gawroński (1846-1930) wobec Ukrainy i jej przeszłości, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006
  Majewski Piotr M., "Niemcy sudeccy" 1848-1948. Historia pewnego nacjonalizmu, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007
  Opacki Zbigniew, Między uniwersalizmem a partykularyzmem. Myśl i działalność społeczno-polityczna Mariana Zdziechowskiego 1914-1938, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006
  Osadczy Włodzimierz, Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007
  Paluszyński Tomasz, Walka o niepodległość Estonii 1914-1920, Poznań: Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu, 2007
  Zasztowt Leszek, Europa Środkowo-Wschodnia a Rosja w XIX-XX wieku. W kręgu edukacji i polityki, Warszawa: Wydawnictwo RetroArt, 2007
  Żurawski vel Grajewski Radosław Paweł, Brytyjsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne (październik 1938 r. - maj 1945 r.), Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008

Nagroda Główna
 

Piotr Majewski za książkę Niemcy sudeccy" 1848-1948. Historia pewnego nacjonalizmu 


Nagroda Honorowa
 

Marek Kornat za książkę Giedroyć Jerzy, Miłosz Czesław, Listy 1952-1963,

Edycja IX 2009

Nominowani:

  Bjork James E., Neither German nor Pole: Catholicism and National Indifference in a Central 

European Borderland (Social History, Popular Culture and Politics in Germany) (University of Michigan Press, 2008)

 

Fasora Lukáš, Svobodný občan ve svobodné obci? : občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914, (Brno 2007) 

  Fridl Jiří, Zdeněk Jirásek, Rozpačité spojenectví : československo-polské vztahy v letech 1945-1949, Praga, Aleš Skřivan ml., 2008)
  Hrycak Jarosław, Prorok u svoïj vìtčiznì : Franko ta jogo spìl"nota (1856-1886), (Kritika, 2006)
 

Kun  Miklós, A "Prágai tavasz" titkos története, (Akadémiai Kiadó, 2008)

  Prager  Frühling – Das internationale Krisenjahr 1968. Beiträge und Dokumente, (Böhlau 2008)
 

Ratković-Kostić Slavica B. , Evropeizacija srpske vojske : 1878-1903, Beograd 2007 wyd. Vojnoistorijski Institut

 

Tejchman Miroslav, Balkán ve válce a revoluci : 1939-1945, (Praga, Karolinum, 2008) 

 

Vodopivec Peter , Od Pohlinove slovnice do samostojne države (Modrijan, Ljubljana,. 2006)

 

Nagroda Główna
 

Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. Stoletja, Ljubljana 2006


Nagroda Honorowa
 

Wydawnictwo „Srednja Europa”, Zagrzeb, Chorwacja - Damir Agičić

Edycja X 2010

Nominowani:

 

Błachowska Katarzyna, Wiele historii jednego państwa, Wydawnictwo Neriton, 2009

 

Bruski Jan Jacek, Między prometeizmem a Realpolitik, Wydawnictwo Historia Iagiellonica,  2010 

  Kołakowski Piotr, Między Warszawą a Pragą: Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo-polityczne 1918-1939, Wydawnictwo Bellona, 2007
 

Kastory Andrzej,  Wielka Brytania wobec wydarzeń w Europie Środkowej w latach II wojny światowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2009

 

Nowak, Rafał Kazimierz, Przyjaciel Polaków – Pal Teleki (1879 – 1941): zarys biografii, Wydawnictwo Black Unicorn, 2009

  Spyra Janusz, Żydowskie gminy wyznaniowe na Śląsku Austriackim (1742-1918)
 

Zawistowska Renata, Kwestia węgierskiej mniejszości narodowej na Słowacji w latach 1945 – 1948, Wydawnictwo Neriton, 2009

 

Zięba Andrzej A., Lobbing dla Ukrainy w Europie międzywojennej. Ukraińskie Biuro Prasowe w Londynie oraz jego konkurenci polityczni (do roku 1932), Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2010

 
 

Nagroda Główna
  Bruski, Jan Jacek, Między prometeizmem a Realpolitik, Wydawnictwo Historia Iagiellonica 2010

Nagroda Honorowa
  Kastory Andrzej, Wielka Brytania wobec wydarzeń w Europie Środkowej w latach II wojny światowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2009 

 

Edycja XI (2011)

 

Nagroda Główna: Isabel Röskau-Rydel za książkę Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze w Galicji 1772–1918. Kariery zawodowe – środowisko – akulturacja i asymilacja(Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011).

Nagrody Honorowe: Joanna Januszewska-Jurkiewicz za książkę Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011) Anna G. Piotrowska za książkę Topos muzyki cygańskiej w kulturze europejskiej od końca XVIII do początku XX wieku (Musica Iagellonica, Kraków 2011).

 

Edycja XII (2012)

Nagroda Główna: Hans Henning Hahn za książkę Stereotypy - Tożsamość - Konteksty. Studia nad polską i europejską historią (Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011).

Nagroda Honorowa: Jarosław Hrycak za osiągnięcia w polsko-ukraińskiej współpracy naukowej.

 

Edycja XIII (2013)

Nagroda Główna: Arkadiusz Janicki za książkę Kurlandia w latach 1795–1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011).

Nagroda Honorowa: Waldemar Łazuga za książkę Kalkulować… Polacy na szczytach C.K. Monarchii (Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2013).

 

Edycja XIV (2014)

Nagroda Główna: Arnold Suppan za książkę  Hitler – Beneš – Tito. Konflikt, Krieg und Völkermord in Ostmittel- und Südosteuropa (Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2014)

Nagroda Honorowa: Emil Brix za książkę Z powrotem w Europie Środkowej. Eseje i szkice (międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Kraków 2012) oraz za całokształt twórczości i działań na rzecz wskrzeszenia i rozwoju idei Europy Środkowej.

 

Edycja XV (2015)

Nagroda Główna: Andrzej Dubicki za książkę System partyjny Królestwa Rumunii. Uwarunkowania i funkcjonowanie (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013).

Nagroda Honorowa: Krzysztof Nowak i Idzi Panic za pracę zbiorową Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej,  red. Krzysztof Nowak, Idzi Panic, Starostwo Powiatowe w Cieszynie 2013 [Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, pod red. Idziego Panica, t. 5]. Śląsk Cieszyński w latach 1918-1945, red. Krzysztof Nowak, Starostwo Powiatowe w Cieszynie 2015 [Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, pod red. Idziego Panica, t. 6].

 

Edycja XVI (2016)


Agraryści Czechosłowaccy w latach 1935-1938-1989.
Część 1. Od narodzin w czasach Cesarstwa Austro-Węgierskiego do rozkwitu w okresie
I Republiki, Część 2. Od schyłku działalności w I Republice do emigracyjnej egzystencji
na Zachodzie, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2012-2013
Nagroda Główna: Romuald Turkowski za książkę Agraryści Czechosłowaccy w latach 1935-1938-1989.Część 1. Od narodzin w czasach Cesarstwa Austro-Węgierskiego do rozkwitu w okresie I Republiki, Część 2. Od schyłku działalności w I Republice do emigracyjnej egzystencji na Zachodzie (Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2012-2013).

Nagroda Honorowa: Piotr Stefan Wandycz za całokształt pracy naukowej. 

 

Edycja XVII (2017)

 

Agraryści Czechosłowaccy w latach 1935-1938-1989.
Część 1. Od narodzin w czasach Cesarstwa Austro-Węgierskiego do rozkwitu w okresie
I Republiki, Część 2. Od schyłku działalności w I Republice do emigracyjnej egzystencji
na Zachodzie, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2012-2013
Nagroda Główna: Peter Rassek za książkę Für ein freies Polen und ein liberales Preußen: Czartoryskis Deutschlandpolitik am Vorabend der Revolution von 1848. Ein Beitrag zur polnisch-deutschen Beziehungsgeschichte (Peter Lang, 2016).

Nagroda Honorowa: Istvan Kovács za książkę Honwedzi, emisariusze, legioniści. Słownik biograficzny polskich uczestników Wiosny Ludów na Węgrzech 1848-1849 oraz całokształt twórczości.

 

Edycja XVIII (2018)
Nagroda Główna: Michał Jarnecki oraz Piotr Kołakowski za książkę "Ukraiński Piemont": Ruś Zakarpacka w okresie autonomii 1938-1939, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2017
Nagroda Honorowa: Maciej Górny za książkę Kreślarze ojczyzn: geografowie i granice międzywojennej Europy, IH PAN, Warszawa 2017 (Metamorfozy społeczne, t. 11)

Galeria