Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski:

Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski jest odbywającym się co pięć lat cyklicznym spotkaniem uczonych z całego świata, których zainteresowania badawcze, fascynacje ale i wiedza krytyczna jest związana z historią Polski. Biorą w nim udział osoby z całego świata, które na co dzień w swych badaniach zajmują się nie tylko problematyką związaną z polską historią, ale również z jej kulturą, sztuką czy nauką. Dzięki temu Kongres umożliwia wymianę poglądów i nade wszystko dyskusję nad wieloma istotnymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów Polski i jej dziedzictwa. Inną ideą, równie ważną , jest stworzenie płaszczyzny wymiany opinii zagranicznych badaczy ze środowiskiem historyków polskich działających w Polsce, nawiązywanie nowych relacji i kontaktów.

Planowany III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski odbędzie się w dniach 11-14 października 2017 r. w Krakowie. Jego przewodnim hasłem jest „Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo”. Naszym zamiarem jest zebranie w jednym miejscu i czasie osób zainteresowanych zarówno samym fenomenem „Dawnej Rzeczypospolitej”, jak i tym czym była i jak trwała pamięć o niej przez następne wieki oraz jakich konsekwencji i przejawów jej istnienia można dopatrzyć się zarówno w historii późniejszej Polski i Litwy, jak i pozostałych krajów, które kiedyś znalazły się w kręgu jej oddziaływania. Podczas obrad pragniemy pochylić się nad fenomenem nowożytnego państwa polskiego na tle powszechnym i spróbować odpowiedzieć m.in. na pytanie – na ile Dawna Rzeczpospolita była państwem unikalnym, a na ile jej dzieje były podobne do historii państw sąsiednich, czy też leżących w innych częściach Europy i świata. Ważnym punktem obrad będzie kwestia dziedzictwa „Dawnej Rzeczpospolitej” i jego obecności w świadomości narodów zamieszkujących jej terytorium – Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Żydów.

Obrady będą odbywać się w specjalnych sekcjach tematycznych, które z kolei zostaną podzielone na poszczególne panele. Badacze pochylą się nad kwestiami ustrojowymi i szerzej – cywilizacyjnymi „Dawnej Rzeczypospolitej”. Zastanawiać się będą nad specyfiką ówczesnego państwa w kontekście jego miejsca na tle Europy i przemian ją charakteryzujących; rozpatrywać będą problem unii, dawnego parlamentaryzmu, samorządności oraz obywatelskości. Podczas drugiej sekcji badacze poruszą zagadnienia związane z kulturą i migracjami. Podjęte w niej zostaną problemy tolerancji, sarmatyzmu, imigrantów oraz obrazu „Dawnej Rzeczypospolitej” w oczach obcych. Jej dziedzictwo historyczne i kulturowe, jego analiza i ocena z perspektywy późniejszych stuleci w historiografii, sztuce, literaturze, będzie przedmiotem obrad trzeciej sekcji. W czwartej z kolei poruszona zostanie problematyka pamięci o „Dawnej Rzeczypospolitej” w świadomości zarówno Polaków, jak i wspomnianych już narodów oraz mieszkańców innych państw Europy, jak również kwestia wspólnych miejsc pamięci czy też roli współczesnego muzealnictwa. Wszystkie te rozważania zostaną podsumowane i poddane dalszej dyskusji w sekcji piątej, co umożliwi nie tylko zaprezentowanie wspólnych konkluzji i wniosków, ale także różnic na temat postrzegania „Dawnej Rzeczypospolitej” i jej dziedzictwa. Obrady zostaną ponadto uzupełnione o problematykę związaną z kwestiami nauczania o nowożytnej Polsce we współczesnych podręcznikach szkolnych; studenci z kolei wraz doktorantami pochylą się nad analizą podręczników akademickich i  praktyką nauczania na Uniwersytetach. Zorganizowane zostaną także panele specjalne – poświęcony Tadeuszowi Kościuszce w dwusetną rocznicę śmierci; sesja z okazji odzyskania  przez państwo polskie niepodległości w 1918 r., a także dotyczący stowarzyszeń zajmujących się dziedzictwem i wspieraniem historycznych inicjatyw oraz panel archiwistyczno-bibliotekarski.

Przewidujemy, że w Kongresie weźmie udział blisko trzystu referentów i moderatorów  z całego świata. Doświadczenia poprzednich dwóch kongresów wskazują, że ogólna liczba uczestniczących w jego obradach (we wszystkich panelach i imprezach około kongresowych) może sięgać ok. tysiąca osób. Mamy nadzieję, że do Krakowa przybędą badacze nie tylko z Europy, ale również z Azji, czy też obu Ameryk. W II Kongresie reprezentowanych było 61 państw świata. Ponadto liczymy, iż obrady przyciągną wielu historyków z Polski, którzy będą mogli zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy oraz poglądami i opiniami dotyczącymi „Dawnej Rzeczypospolitej” wchodząc przy tym w liczne jak najbardziej owocne dla całego środowiska naukowego dyskusje i polemiki.

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem promującym III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski:

https://www.youtube.com/watch?v=qEOP5-4natA

Zapraszamy na stronę Kongresu: tutaj.

 

Program Kongresu


Pliki do pobrania:

Abstrakty paneli.

Abstrakty paneli - wersja angielska.

Zaproszenie na III Kongres.

Zaproszenie na III Kongres - wersja angielska.

Zaproszenie na III Kongres - wersja rosyjska.

Galeria